Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego -› Postanowienie w sprawie I Ns 18/18
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Postanowienie w sprawie I Ns 18/18
Dodano: 2018-03-13 12:29:30
Zmodyfikowano: 2018-03-13 12:38:05
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 83
Sygnatura akt I Ns 18/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 8 marca 2018 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Głównej 5 w Bardzie
o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym Ryszardzie Konciku
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić kuratora spadku po Ryszardzie Konciku, zmarłym w dniu 17 października 2016 r. w Kłodzku, ostatnio zamieszkałym w Bardzie, ul. Główna 5/4 w osobie radcy prawnego Pawła Sobieralskiego;
II. zobowiązać kuratora spadku do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Ryszardzie Konciku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia;
III. z urzędu sporządzić spis inwentarza spadku po Ryszardzie Konciku, zmarłym w dniu 17 października 2016 r. w Kłodzku, ostatnio zamieszkałym w Bardzie, ul. Główna 5/4, obejmującego skład i wartość całego spadku z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, długów spadkowych, wykazania wartości czystego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych;
IV. polecić wykonanie spisu inwentarza spadku Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotrowi Witosowi;
V. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Konciku, zmarłym dnia 17 października 2016 r. w Kłodzku, ostatnio stale zamieszkałym w Bardzie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.

UZASADNIENIE
 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Bardzie przy ul. Głównej 5 wniosła o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym Ryszardzie Konciku, który był członkiem tejże Wspólnoty Mieszkaniowej. W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że Ryszard Koncik był właścicielem lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Głównej 5. Mieszkaniem należącym do spadkodawcy nikt się nie interesuje, jest ono niezamieszkałe i nikt nie reguluje opłat z tytułu kosztów zarządu. Spadek po zmarłym Ryszardzie Konciku nie został dotychczas objęty, a spadkobiercy po nim nie są znani.
 Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 666 § 1 k.p.c. do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Spadek uważa się za nieobjęty, jeżeli żaden ze spadkobierców nie objął go w posiadanie, zarząd, użytkowanie, przechowania czy jakiekolwiek inne władanie (tak J. Gudowski Komentarz do art. 666 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex). W doktrynie wskazuje się, że potrzeba ustanowienia kuratora spadku występuje w sytuacji, w której jego nieustanowienie groziłoby uszczupleniem spadku lub praw spadkobierców albo gdy przemawia za tym interes publiczny, mający w sprawach toczących się w postępowaniu nieprocesowym istotne znaczenie.
 W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wykazał, iż spadek po zmarłym Ryszardzie Konciku nie został objęty. Z urzędu Sądowi jest wiadomo, że kolejni spadkobiercy ustawowi składają oświadczenia o odrzuceniu spadku, które są nadsyłane przez notariuszy do tutejszego Sądu jako sądu spadku. Do dnia dzisiejszego nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Jednocześnie, jak wskazał wnioskodawca, nikt nie interesuje się lokalem mieszkalnym pozostawionym przez spadkodawcę ani też nie są uiszczane opłaty związane z jego utrzymaniem. Zachodzi zatem potrzeba ustanowienia kuratora spadku.
 Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I sentencji.
Jednocześnie Sąd zobligował kuratora spadku do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Ryszardzie Konciku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia.
 Stosownie bowiem do art. 667 § 1 k.p.c. kurator spadku powinien starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą, i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że z obowiązku ustalenia spadkobierców wynika uprawnienie kuratora do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (tak m.in. M. Margoński, Kurator spadku, LexisNexis, wyd. 1, s. 170).
W ocenie Sądu zobowiązanie kuratora do wystąpienia z takim wnioskiem jest zasadne, bowiem od czasu śmierci Ryszarda Koncika do chwili obecnej upłynął już znaczny okres czasu, tymczasem należący do niego lokal mieszkalny jest pozbawiony właściwego nadzoru, jak również nieopłacane są koszty jego utrzymania. Wyznaczony termin 30 dni jest zdaniem Sądu terminem wystarczającym do zrealizowania wskazanego zobowiązania.
W myśl art. 666 § 2 k.p.c. jeżeli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wedle z kolei art. 6382 § 1 k.p.c. w sprawach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza zostało wydane z urzędu, sąd, który wydał to postanowienie, kieruje do komornika polecenie sporządzenia spisu inwentarza.
Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie brak jest okoliczności świadczących o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Ryszardzie Konciku, należało polecić Komornikowi Sądowemu wykonanie tej czynności, co skutkowało orzeczeniem jak w punkcie IV sentencji. Ponadto mając na uwadze treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.