Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-09-10 13:48:00
Zmodyfikowano: 2018-09-10 13:48:00
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Sygnatura akt III RC 41/18
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajdy
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanego Jacka Węgrzyn
Ostatnio zamieszkałego : ul. Bzów 34, 45-001 Opole
W sprawie z powództwa Kacpra Węgrzyn przeciwko Jackowi Węgrzyn o podwyższenie alimentów
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-09-07 10:26:52
Zmodyfikowano: 2018-09-07 10:26:52
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Sygnatura akt III RC 56/18
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ludmiły Borczyk
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanego Michała Zarzyckiego
Ostatnio zamieszkałego : Laski 117a/6, 57-250 Złoty Stok
W sprawie z powództwa Kamili Zarzyckiej przeciwko Michałowi Zarzyckiemu, Marcinowi Zarzyckiemu - o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-08-23 13:50:38
Zmodyfikowano: 2018-08-23 13:50:38
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 80/18

Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajda
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym  pozwanego Kamila Lesiaka
Ostatnio zamieszkałego : ul. Marii Konopnickiej 7/8, 57-100 Strzelin
W sprawie z powództwa Patryka Wiśniewskiego przeciwko Kamilowi Lesiakowi   o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
 
Dodano: 2018-08-23 14:53:15
Zmodyfikowano: 2018-08-23 14:53:15
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 344/18

 
P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 17 sierpnia 2018r.

Sąd rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 17.08.2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Gminy Ziębice
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Antonim Skibińskim
p o s t a n a w i a:
I. sporządzić spis inwentarza spadku po Antonim Skibińskim zmarłym dnia 07 grudnia 2012r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Antonim Skibińskim zmarłym dnia 07 grudnia 2012r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                    
Uzasadnienie
 Wnioskodawczyni Gmina Ziębice wniosła o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Antonim Skibińskim zmarłym dnia 07 grudnia 2012r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach.
 Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
 Postanowieniem z dnia 19.12.2017r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie o sygnaturze akt I Ns 137/15 stwierdził, że spadek po Antonim Skibińskim zmarłym dnia 07 grudnia 2012r.w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach, na podstawie ustawy nabyła Gmina Ziębice.
 Wobec powyższego stwierdzić należy, że Gmina Ziębice jest spadkobiercą zmarłego Antoniego Skibińskiego i tym samym jest uprawniona do złożenia przedmiotowego wniosku zgodnie z dyspozycją art. 637 k.p.c.
 Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono, jak w punkcie I sentencji postanowienia.
 Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
Dodano: 2018-08-21 12:36:57
Zmodyfikowano: 2018-08-21 12:36:57
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 255/18
 
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Tadeusza Hendzel
przy udziale Barbary Drozdowskiej i innych
o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po  Edmundzie Hendzel
p o s t a n a w i a:

I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Kazimierza Hendzel kuratora w osobie adw. Grażyny Krupy;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2018-08-10 12:43:23
Zmodyfikowano: 2018-08-10 12:43:23
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RNs 91/18
 
Ogłoszenie
 
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ludmiły Borczyk
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestnika Jarosława Osiadacz
Ostatnio zamieszkałego : ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa
W sprawie z wniosku Katarzyny Osiadacz przy udziale Jarosława Osiadacz   o ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Wyniki: 1 - 6 z 25
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.