Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-01-19 11:41:31
Zmodyfikowano: 2018-01-19 11:41:31
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 415/17
 

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 415/17 toczy się postępowanie z wniosku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych z siedzibą w Sopocie  o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kaleczyńskiej, urodzonej dnia 09 marca 1944r. w miejscowości Chocień, zmarłej dnia 22 listopada 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-01-18 12:05:16
Zmodyfikowano: 2018-01-18 12:05:16
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 8/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajda
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanego Sebastiana Rudzkiego
Ostatnio zamieszkałego : Ziębice ul. Słowackiego 32a/4
W sprawie z powództwa Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich 
przeciwko Justynie Rudzkiej , Sebastianowi Rudzkiemu małoletniej Agacie Rudzkiej i Adrianowi Rudzkiemu
o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-01-17 13:40:18
Zmodyfikowano: 2018-01-17 13:40:18
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 69/17

POSTANOWIENIE
Dnia 15 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie 
przy uczestnictwie Daniela Mrowcy i Iwony Mrowca
o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Mrowcy
postanawia
I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestnika Daniela Mrowcy  kuratora w osobie r. pr. Pawła Sobieralskiego
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim  oraz na stronie internetowej Sądu przez okres 30 dni
Dodano: 2018-01-16 11:31:13
Zmodyfikowano: 2018-01-16 11:31:13
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 547/17
POSTANOWIENIE
Dnia 12 stycznia 2018 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z urzędu
przy udziale Wiesławy Halarewicz i Grzegorza Halarewicza
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Halarewiczu 
 

postanawia:
I. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Józefie Halarewiczu zmarłym w dniu 1 stycznia 2017 r. w Kłodzku, ostatnio stale zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich, synu Kazimierza i Karoliny, obejmującego skład i wartość całego spadku z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, długów spadkowych, wykazania wartości czystego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Halarewiczu, synu Kazimierza i Karoliny, ostatnio stale zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.

UZASADNIENIE
Komornik Sądowy Marek Kupść zawiadomił Sąd, że na wniosek Wiesławy Halarewicz i Grzegorza Halarewicza przystąpił do czynności zmierzających do spisu inwentarza o zmarłym Józefie Halarewiczu ostatnio stale zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich.
Zgodnie z art. 6371 § 1 k.p.c. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Wedle zaś § 2 komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Józefie Halarewiczu.
Ponadto mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 kpc.

 
Pouczenie
Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
Art. 6381 § 3 kpc: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę uzasadni
Art. 6381 § 4 kpc: osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Do osób wskazanych w art. 637 § 1 kpc należą osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiorcami, wykonawcy testamentu lub wierzyciele legitymujący się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy.
 
Dodano: 2018-01-11 14:16:17
Zmodyfikowano: 2018-01-11 14:16:17
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 200/17

POSTANOWIENIE

 Dnia  10 stycznia 2018r
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska
po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018r w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Andrzeja Waligóry
z udziałem Elżbiety Żołnierczyk, Wioletty Jakubczak
o  stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Waligóra
postanawia:  

I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu  uczestniczki Wioletty Jakubczak kuratora w osobie  adwokat Tatiany Gnat -Pigan  Kancelaria Adwokacka  ulica Al. Niepodległości 7, 77-200 Ząbkowice Śląskie celem reprezentowania interesów  uczestniczki w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Waligóra w sprawie sygn. akt  I Ns 200/17’
II. orzeczenie staje się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu;
 
Wyniki: 1 - 6 z 14
1
2
3
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.