Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-06-20 15:19:13
Zmodyfikowano: 2018-06-20 15:19:13
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 507/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 507/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Bardo- o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Foltyniewicz, zmarłej dnia 25 sierpnia 2011 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej w Opolnicy oraz po Tadeuszu Foltyniewicz, zmarłym dnia 07 grudnia 2011 roku w Opolnicy, ostatnio zamieszkałym w Opolnicy.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-06-18 08:43:03
Zmodyfikowano: 2018-06-18 08:43:03
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 216/18
 

P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 13 czerwca 2018r.
Starszy Referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie
przy udziale Agnieszki Szewczuk i Martyny Szewczuk
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Rafale Szewczuku
p o s t a n a w i a:
I .sporządzić spis inwentarza spadku po Rafale Szewczuk nr PESEL 85121715299, zmarłym dnia 29.08.2017r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich;
II .zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Rafale Szewczuk nr PESEL 85121715299, zmarłym dnia 29.08.2017r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                    
Uzasadnienie
Wnioskodawca-wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Rafale Szewczuk nr PESEL 85121715299, zmarłym dnia 29.08.2017r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podał, iż zmarły Rafał Szewczuk posiadał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 4132,35 zł wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami za zwłokę. Do wniosku wnioskodawca-wierzyciel załączył wydruk przeglądu danych- stany należności dotyczące Rafał Szewczuka wraz z wyliczeniem ogólnego zadłużenia. 
Wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych podlega uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na wstępie podkreślić trzeba, iż do wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, który wpłynął w dniu 30.01.2018 r. mają zastosowanie przepisy w wersji obowiązującej po dniu 18 października 2015r. ( znowelizowanej ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.539).  Dalej zauważyć należy, iż jedyną przesłanką, jaką bada się przy rozpoznaniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest udowodnienie posiadanej legitymacji do jego złożenia. Podstawą bowiem wydania przez sąd spadku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jest, zgodnie z art. 637 § 1, wniosek w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu: spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiorcy (na których spoczywa ciężar uprawdopodobnienia swego uprawnienia) oraz wykonawcy testamentu, wierzyciela posiadającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (na których spoczywa ciężar przeprowadzenia dowodu w tym zakresie). Uwzględnienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza nie wymaga udowodnienia innych okoliczności. 
Wobec zatem faktu, iż wnioskodawca-wierzyciel wykazał istnienie zadłużenia w formie pisemnej tj. w postaci szczegółowego wydruku przeglądu danych- stany należności, który określa rodzaj należności, okres, termin płatności, należność, koszty egzekucji, niedopłatę, odsetki nieopłacone, wysokość zadłużenia, data naliczania odsetek i numer ostatniego dokumentu, zasadnym jest wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
 

POUCZENIE
Sąd poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Dodano: 2018-06-18 08:49:53
Zmodyfikowano: 2018-06-18 08:49:53
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 92/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 92/18 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich- o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zięba, zmarłej dnia 27 sierpnia 2016 roku w Ząbkowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-06-12 13:33:33
Zmodyfikowano: 2018-06-12 13:33:33
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 20/18
 
Ogłoszenie
 
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ewy Tomaszewskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestnika Krzysztofa Andrusiów
Ostatnio zamieszkałego : ul.Armii Krajowej 44/3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W sprawie z wniosku Aleksandry Wójcik przy udziale Krzysztofa Andrusiów, Liwii Wójcik o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-06-11 13:10:39
Zmodyfikowano: 2018-06-11 13:10:39
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 85/18
 
Ogłoszenie
 
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajdy
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestnika Marcina Bilika
Ostatnio zamieszkałego :  ul. Willowa 7/3 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
W sprawie z wniosku Moniki Czajczyk przy udziale Marcina Bilika, Zofii Czajczyk-Bilik o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-06-07 11:06:05
Zmodyfikowano: 2018-06-07 11:06:05
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 228/18
  

P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 07 czerwca 2018r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 07.06.2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Franciszka Walkiewicza i Anny Walkiewicz reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych Alicję Szarapanowską- Walkiewicz i Janusza Walkiewicza
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Cezarym Szarapanowskim
p o s t a n a w i a:
I .sporządzić spis inwentarza spadku po Cezarym Szarapanowskim zmarłym dnia 04.02.2015 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śl.
II .zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Cezarym Szarapanowskim zmarłym dnia 04.02.2015 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śl., na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                    
Uzasadnienie
Wnioskodawcy małoletni Franciszek Walkiewicz i Anna Walkiewicz reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych Alicję Szarapanowską- Walkiewicz i Janusza Walkiewicza  wnieśli o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Cezarym Szarapanowskim zmarłym dnia 04.02.2015 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śl..
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Z załączanych akt sprawy I Ns 425/15 wynika, iż małoletni Franciszek Walkiewicz i Anna Walkiewicz reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych Alicję Szarapanowską- Walkiewicz i Janusza Walkiewicza  są uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Cezarym Szarapanowskim.
Wobec powyższego stwierdzić należy, iz tym samym są uprawnieni do złożenia przedmiotowego wniosku zgodnie z dyspozycją art. 637 k.p.c.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono, jak w punkcie I sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.

POUCZENIE
 Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Wyniki: 1 - 6 z 28
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.