Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› PORTAL ORZECZEŃ
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym - Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
 
Rada Ławnicza
 
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości "Nieruchomości@"
 

PORTAL ORZECZEŃ

Dodano: 2014-03-05 08:32:57
Zmodyfikowano: 2014-03-05 11:06:07
Opublikował: Norbert Szandrowski
Przez: Norbert Szandrowski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 17812
portal orzeczeń
Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają prawomocne orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka, ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
3) ochrony dóbr osobistych; 
4) ubezwłasnowolnienia;
5) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
6) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
7) postępowania w sprawach nieletnich;
8) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
9) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
11) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
12) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
13) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego; 
14) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku,                    gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
15) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
16) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
17) lustracji;
18) zastosowania prawa łaski;
19)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
21) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
22) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
23) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
24) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
25) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej i skarbowej,
26) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:
Podmiot udostępniający informację
Oddział Administracyjny

Osoba, która wytworzyła informację
Justyna Duda

Data wytworzenia informacji
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.